กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวนิอาฟีฟะห์ นิและ
นิติกร