อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 8

วันที่ 31 ตุลาคม-1 พ

Read more

กิจกรรมเสวนาสะท้อนและรายงานผลการเชื่อมโยงกรอบหลักสูตร Pattani Heritage ตามโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

Read more