กลุ่มอำนวยการ

นายกฤษฎา นิลน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายมะสอและ สารอเอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวชลธิชา เจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวโชติกา รัตนโยธิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวทสมา รัตนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกรรณิการ์ พะสะโร
พนักงานทำความสะอาด
นายเจษฎากร สุวัตถี
พนักงานขับรถ