ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน ผอ.รรรองผอ.รรข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรวม
1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี149010322130
2โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล149610032143
3โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร102140329
4โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา111130622
5โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”1127211244
6โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์112150937
7โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์1122312755
8โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม1117701237
9โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์101032521
10โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา1238323985
11โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์10920517
12โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์0111401026
13โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี1122311442
14โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม1124602153
15โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา1012501028
16โรงเรียนสะนอพิทยาคม101960936
17โรงเรียนแม่ลานวิทยา011030721
รวม15194607910243826

บุคลากรใน สพม.ปัตตานี

ลำดับ กลุ่มงาน ผอ.สพทรองผอ.สพทข้าราชการ 38 ค. (1)ข้าราชการ 38 ค. (2)พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรวม
1ผู้บริหาร112
2กลุ่มอำนวยการ31138
3กลุ่มนโยบายและแผน2114
4กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ112
5กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์3137
6กลุ่มบริหารงานบุคคล3216
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา112
8กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3216
9กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ4115
10กลุ่มกฎหมายและคดี112
11หน่วยตรวจสอบภายใน11
รวม1141781344