คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายปวีณ อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฮารอวี จะปะกิยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางปุณยาพร อ่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางฮานีซู บือราเฮง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวชลธิชา เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ดวง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสิญภัค แก้วอินทร์ นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิธิรา สระโพธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวกิตติยา ชนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอีรานี มะเย็ง นักวิชาการพัสดุ

นางสาวแวซาฟียะห์ หามะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกรชุดา ทองสุวรรณ เจ้าหน้าที่กีฬาโครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

นางสาวโชติกา รัตนโยธิน เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกรรณิการ์ พะสะโร พนักงานทำความสะอาด

นายเจษฎากร สุวัตดี พนักงานขับรถ