จำนวนบุคลากรในสำนักงาน

ลำดับกลุ่มงาน ผอ.สพทรองผอ.สพทข้าราชการ 38 ค. (1)ข้าราชการ 38 ค. (2)พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรวม
1ผู้บริหาร123
2กลุ่มอำนวยการ31138
3กลุ่มนโยบายและแผน2114
4กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ112
5กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์3137
6กลุ่มบริหารงานบุคคล3216
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา112
8กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา325
9กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ415
10กลุ่มกฎหมายและคดี112
11หน่วยตรวจสอบภายใน11
รวม1241784945