สถานศึกษาในสังกัด

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ที่ตั้ง : 104/31 ถนนสามัคคีสาย ข ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 
ผู้อำนวยการ : นายประสพ ชนามุยา 
โทรศัพท์ : 073-336-575 
โทรสาร : 073-336-577 
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22 ตุลาคม พ.ศ.2455 
เว็บไซต์ : http://www.benjamapn.ac.th
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 ถนนวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
ผู้อำนวยการ : นายสมพงค์ สัจจาภรณ์
โทรศัพท์ : 073-336-182
โทรสาร : 073-336-627
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2456
เว็บไซต์ : https://decha.ac.th/

 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี   94130
ผู้อำนวยการ : นายสมชาย ขวัญมนิจ
โทรศัพท์ : 073-499-098
โทรสาร : 073-499-107
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28 มีนาคม 2520
เว็บไซต์ : http://tkw.ac.th/

 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
ที่ตั้ง : 55 หมู่ที่ 5   ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 94130
ผู้อำนวยการ : นายจำนงค์ แสงหวัง
โทรศัพท์ : 073-466-133
โทรสาร : 073-466-133
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9 พฤษภาคม 2497
เว็บไซต์ : http://www.wuttichai.ac.th/

 

โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
ที่ตั้ง : 16 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
ผู้อำนวยการ : นายเสรี ยีดอรอแม
โทรศัพท์ : 073-411-031
โทรสาร : 073-411-031
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 กันยายน 2464
เว็บไซต์ : http://www.saiburicpk.ac.th/

 

โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
ที่ตั้ง : 157 หมู่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94120
ผู้อำนวยการ : นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
โทรศัพท์ : 073-481-028
โทรสาร : 073-481-059
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2517
เว็บไซต์ : http://maikaenkittiwit.ac.th/

 

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
ที่ตั้ง : 170 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
ผู้อำนวยการ : นายวิทยา อุหมัน
โทรศัพท์ : 073-491-319
โทรสาร : 073-491-319
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2509
เว็บไซต์ : http://www.suwanpaiboon.ac.th/

 

โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ผู้อำนวยการ : นายมะอับดุลรอพี วาแม
โทรศัพท์ : 073-494-114
โทรสาร : 073-494-123
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25 มีนาคม 2522
เว็บไซต์ : www.wangkaphor.ac.th

 

โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านช้างให้ออก ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
ผู้อำนวยการ : นายวินัย ศรแก้ว
โทรศัพท์ : 073-432-939
โทรสาร : 073-432-939
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25 มีนาคม 2519
เว็บไซต์ : www.ratmuni.ac.th

 

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
ผู้อำนวยการ : นายสันติรักษ์ ไชยเอียด
โทรศัพท์ : 073-431-683
โทรสาร : 073-431-682
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2504
เว็บไซต์ : https://phokiri.thai.ac/

 

โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
ผู้อำนวยการ : นายวีระชัย เรืองช่วย
โทรศัพท์ : 073-437-171
โทรสาร : 073-437-111
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7 มิถนายน 2516
เว็บไซต์ : www.pas-pattani.ac.th

 

โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
ผู้อำนวยการ : นายนิโซ๊ะ นิโมง (รักษาราชการแทน)
โทรศัพท์ : 073-719-771
โทรสาร : 073-719-711
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21 พฤษภาคม 2521
เว็บไซต์ : www.yabiban.ac.th

 

โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านดูวา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140
ผู้อำนวยการ : นายอดุลย์ สะมาแอ
โทรศัพท์ : 073-490-734
โทรสาร : 073-497-021
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2514
เว็บไซต์ : http://www.sirirath.ac.th/

 

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
ผู้อำนวยการ : นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
โทรศัพท์ : 073-489-029
โทรสาร : 073-489-165
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23 พฤษภาคม 2523
เว็บไซต์ : http://www.tydpk.ac.th/

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปิตูมุดี ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ผู้อำนวยการ : นายธนกฤต นิลราช
โทรศัพท์ : 073-439-301
โทรสาร : 073-439-301
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 พฤษภาคม 2499
เว็บไซต์ : http://www.pratupho.ac.th/

 

โรงเรียนสะนอพิทยาคม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านสะนอ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ผู้อำนวยการ : นายยาการียา อาแว
โทรศัพท์ : 073-719-709
โทรสาร : 073-719-709
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2525
เว็บไซต์ : www.sanorpit.ac.th

 

โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180
ผู้อำนวยการ : นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
โทรศัพท์ : 073-469-452
โทรสาร : 073-469-453
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01 มิถุนายน 2520
เว็บไซต์ : http://www.maelanwittaya.ac.th/