หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกามีละห์ ยามา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวฟัดวาย์ เจะเลง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน