อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ประธานอนุกรรมการ
นายหัสธรรม จินดารัตน์
ผู้แทน กศจ.

อนุกรรมการ

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง
นายอำเภอหนองจิก

อนุกรรมการ

นายอัมรัน เจ๊ะแต
ผู้แทน ก.ค.ศ.

อนุกรรมการ

นายวิทยา อุหมัน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

อนุกรรมการ

ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

อนุกรรมการ

นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

อนุกรรมการ

นายนิวัติ กลับกลาย
ครู

อนุกรรมการ

นายวินัย ศรแก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษา

อนุกรรมการ

นางวิวรรณ สัจจยานุกูล
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ พิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ