คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทาง google meet ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการคัดเลือก นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี”แจ้งประชาคาร” นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เป็นกรรมการ และ นายสาการียา อาแว รอง​ผู้อำ​​นว​ยการ​โรงเรียน​สุวรรณ​ไพบูลย์ เป็นเลขานุการ