ประเมินคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายใน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้ประเมินคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 17 โรงเรียน ผ่านทาง google meet ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานกรรมการ นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา นายลุกมาน หะยีกาเล็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เป็นกรรมการ และ นางวิมลวัลย์ จุลพรหม เป็นกรรมการและเลขานุการ