ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับครูฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น สมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.