ให้การต้อนรับผู้รับเหมา ในการประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซม ห้องทำงาน และอาคารสถานที่

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นางฮานีซู บือราเฮง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับผู้รับเหมา ในการประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซม ห้องทำงาน และอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นลำดับต่อไป