มอบทุนการศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายฮารอวี จะปะกิยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้จัดทำสัญญาและมอบทุนการศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย (รายละ 50,000 บาท) ดังนี้ 1.นายภูริรัตน์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 2.นางสาวเอธิมา บุญธรรม ครู โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 3.นางสาวศรัณย์รัชต์ มีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 4.นางสาวมนรวี ศรีตุลาการ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี