รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้