ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการแก้ไขปัญหา จชต.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยกาารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายปวีณ อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวกิติยา ชนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยก(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา