การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่คาดว่าจะว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  สามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษา ที่ไม่มีตำแหน่งว่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย ดังนี้

        1. คำร้องขอย้าย และสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) หรือ ก.ค.ศ. 16     จำนวน  2 ชุด

        2. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา                                    จำนวน  2 ชุด

        3. เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  7  เล่ม/ชุด