อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (video conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสามารถนำไปพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี