ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

ประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวาร์สารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถ
ดารโหลดข้อเสนอแนะการเขียนบทความไต้ที่ www.n.poly.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดขางนครหลวง