เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ด้วยนางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำผลงานวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใช้ประกอบการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายบริหารสถานศึกษา)