ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของนายศุภกิตต์ ศิลาลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี