อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 8

วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2565 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายลุกมาน หะยีกาเล็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ว่าที่ร้อยตรี ชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณชนได้ทราบถึงการดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษฯ ณ โรงแรมบลู สมาร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่