ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการบริหาร งบประมาณ และการดําเนินงานโครงการสําคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช