ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ พัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

Read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี)

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read more