ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวมนทิยา จันทร์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 2.นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม 3.นางสาวดารานาถ พรรณคัมภีร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา 4.นายวัชรินทร์ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และ 5.นายนครินทร์ เดาะหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ เข้ารับการประเมินฯ โดยมี นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ และนายลุกมาน หะยีกาเล็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภาณุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี