ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และซอฟต์แวร์ควบคุมโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสนใจและจุดประกายแนวความคิดสร้างสรรค์ในเทคโนโลยีโดรน ให้สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างโครงงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากระดับขั้นพื้นฐานต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ขอขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1