ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาและโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ให้โรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายและสูญเสีย ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 17 โรงเรียน