ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมงานและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ที่จังหวัดสตูล ต่อไป

โดยมีนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวาง 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค/ระดับชาติ ต่อไป

การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด 172 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3,080 คน คณะกรรมการตัดสิน 516 คน โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 4. โรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) และ 5.โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เปิดเผยว่า ​“ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชาย – หญิง ในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 70 แล้ว การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง

สุดท้ายนี้ กระผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เก็บเกี่ยว เอาประสบการณ์ในครั้งนี้ ไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านศิลปะและงานอาชีพต่อไป