ประชุมคณะกรรการพิจารณาการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรการพิจารณาการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ ขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2566 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี