ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา และการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายปี โดยมี นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ประธานสหวิทยาเขตศักดิ์เสนีย์ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา ประธานสหวิทยาเขตเดชานุชิต กลุ่มนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี