ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี)