ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต