ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีคืนทุน)

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีคืนทุน) เพื่อให้การจัดสรรทุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมภาณุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี