งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนของชาติ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี