รับสมัคร ธุรการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

รับสมัคร ธุรการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 9,000 บาท

รายละเอียด คุณสมบัติ ตามประกาศ

13-17 มีนาคม 2566

สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี