ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2566

โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี