สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย สพม.ปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การจัดทำสัญญานักเรียน และรายงานตัวเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การจัดทำสัญญานักเรียน และรายงานตัวเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนที่มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 41 คน แยกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คนได้จัดทำเอกสารหลักฐานการมอบตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศฯโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เรียนรู้วิถีความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี