อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น “สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม” (สื่อป้องกันการทุจริต) ภายใต้โครงการเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น “สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม” (สื่อป้องกันการทุจริต) ภายใต้โครงการเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวการะเกตุ แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ พร้อมกันนี้ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ฮัสลี นิฮะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมทีมงานฯ ณ ห้องศรีนครี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี