ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี (รอบ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (ประธานกรรมการ) นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (กรรมการ) นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ) นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สงขลา สตูล (ผู้ช่วยเลขานุการ) ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ทั้งนี้ มีนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการ