ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และโรงเรียนแม่ลานวิทยา

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2566 และนิเทศ ติดตามห้วงเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และโรงเรียนแม่ลานวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ