ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี”แจ้งประชาคาร” นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ นายปวีณ อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นกรรมการ และนางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี