สกสค. เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ความยาว 1.5 – 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครและส่งโครงร่างได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2566