ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโทการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๒