ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑