ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง (ชั้น ๗**):พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA – Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”