ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567

https://sesaopn.go.th/myoffice/2566/data/tkk2/25660808_092728_9447.pdf

https://sesaopn.go.th/myoffice/2566/data/tkk2/25660808_092728_2129.pdf