ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าสอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 25 ราย และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย