ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี