ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖