พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายปวีณ อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวสิญภัค แก้วอินทร์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี